PO PIERWSZE – BEZPIECZEŃSTWO Polityka BHP.

BHP

Chcemy zagwarantować pełne bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych przy realizacji inwestycji. To dla nas podstawa. Celem takiej polityki jest zniwelowanie do zera liczby wypadków.

FAQ

Wytyczne BHP

Zespół ekspercki Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracował zbiór wytycznych zabezpieczeń zbiorowych, których celem jest podniesienie świadomości w zakresie zabezpieczeń zbiorowych pracowników nadzoru na budowach i sił wykonawczych, lepszy proces planowania, redukcja niebezpiecznych zachowań. Wytyczne mają stanowić narzędzie do właściwego procesu planowania oraz zbiór minimalnych wymagań dla naszych PDW i dostawców deskowań/systemów zabezpieczeń na krawędzi. Wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego, inne adekwatne rozwiązania mogą być stosowane po spełnieniu warunków opisanych w wytycznych. W zakresie technologii i montażu pierwszeństwo mają instrukcje producentów i projekty dostawców.

Zbiór zasad bezpieczeństwa w zapobieganiu COVID - 19 Obowiązki pracowników:

• nie przystępować do pracy z objawami choroby świadczącymi o przeziębieniu, grypie lub COVID 19 (m.in. bóle mięśni, duszności, kaszel, gorączka, ból brzucha, nudności, utraty smaku i węchu),
• zachować bezpieczną odległość od rozmówcy oraz pomiędzy stanowiskami pracy (minimum 1,5 metra), zawsze stosować maseczkę jeśli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej,
• często, regularnie oraz skutecznie myć i dezynfekować ręce zgodnie z wytycznymi, zaleca się, by pracownicy używali ręczników papierowych lub chusteczek jednorazowych,
• powstrzymać się od podawania ręki na powitanie,
• unikać dotykania oczu, nosa i ust,
• zwracać uwagę współpracownikom i wszystkim osobom, z objawami by zasięgnęli porady lekarza oraz w takich przypadkach stosowali maseczki,
• regularnie dezynfekować swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym),
• powstrzymać się od korzystania z telefonu podczas jedzenia oraz kładzenia go na stole przy posiłku,
• dezynfekować współdzielone powierzchnie na początku i końcu swojej zmiany, dezynfekować współdzielone powierzchnie na początku i końcu swojej zmiany, przez używanie detergentów lub środków do dezynfekcji powierzchni
• nie dotykać klamek i poręczy oraz powierzchni wspólnych jeśli nie jest to niezbędne,
• informować o każdym przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub taką która miała kontakt z osobą zarażoną oraz o wystąpieniu objawów bezpośredniemu przełożonemu mogących stanowić podejrzenie zarażenia koronawirusem

 

Zbiór zasad bezpieczeństwa w zapobieganiu COVID - 19 Maseczki ochronne są obowiązkowe 

Maseczki ochronne są obowiązkowe w przypadku:
• dojazdu do/z pracy gdy w pojeździe znajduje się więcej niż jedna osoba, oraz w przypadku poruszania się po terenie budowy,
• przyjmowania interesantów / osób z zewnątrz-gości,
• podczas narad w składach wieloosobowych,
• jeśli w pomieszczeniach przebywa więcej niż jedna osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej,
• prac wykonywanych w przestrzeni publicznej,
• konieczności weryfikacji temperatury pracownikom,
• rotacji pomiędzy brygadami pracowników różnych firm na budowie.
• Rękawiczki ochronne zaleca się stosować podczas:
• odbioru paczek, konieczności weryfikacji dokumentów,
• zmiany samochodów,
• konieczności pomiaru temperatury innym pracownikom,
• odkażania stanowisk pracy,
• innych nieokreślonych sytuacji, gdy występuje ryzyko zakażenia.

“Zero wypadków” to cel nadrzędny

Oznacza to eliminowanie nieszczęśliwych zdarzeń na etapie powstawania przyczyn pierwotnych. Przeanalizowano dotychczasowe działania w obszarze BHP, podejmowane przez poszczególne korporacje, efekty tych działań oraz możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi. okazało się, że każdy realizuje wymagania prawne i systemowe w inny sposób. Było to dużym problemem dla podwykonawców oraz ich pracowników. Brak jednolitych metod działania uniemożliwiał poprawę bezpieczeństwa pracowników w czasie robót, w skali całego rynku. ustalono też, że budowanie w sposób bezpieczny wymaga poszerzenia kompetencji na wszystkich szczeblach organizacji. zaczynając od szeregowych pracowników, przez poziomy kierownicze i menadżerskie, na zarządach kończąc. Potrzebne są jednolite działania.

Wyznaczono więc cele strategiczne i określono obszary priorytetowe – jest ich pięć: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem, kultura BHP. Do obszarów przygotowana została lista kluczowych projektów. 

Szkolenie Informacyjne BHP

Szkolenie informacyjne jest obowiązkowe dla wszystkich osób rozpoczynających pracę na placu budowy. Najczęściej prowadzone jest przez przedstawiciela generalnego wykonawcy, ale w przypadku dużych projektów dopuszcza się zapoznanie z nim pracowników przez kierownictwo podwykonawcy.
Celem szkolenia jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu BHP i organizacji na placu budowy oraz wskazanie sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Program ramowy szkolenia informacyjnego zawiera:

 1. Informacje ogólne
 2. Informacje o Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
 3. Plan BIOZ w części dotyczącej wszystkich pracowników
 4. Wymagania środowiskowe
 5. Koordynacja BHP na budowie
 6. Plan zagospodarowania placu budowy
 7. Zagrożenia na budowie
 8. Reagowanie na wypadki i incydenty
 9. Pierwsza pomoc przed medyczna
 10. Pożar
 11. Ewakuacja

Materiały i Wytyczne do stosowania

Porozumienie dla bezpieczeństwa

Zapraszamy do współpracy